Prijava neskladnosti

Naša družba si prizadeva za učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje, ki zagotavlja naš dolgoročen razvoj. Nepravilnosti in protipravna dejanja zmanjšujejo motivacijo in moralo zaposlenih, slabšajo poslovno učinkovitost, uspešnost in konkurenčnost družbe, znižujejo zaupanje vseh deležnikov in povzročajo negativne posledice.

Za uveljavljanje urejenega in poštenega upravljanja ter uspešnosti nadzora v naši družbi imajo zaposleni kot tudi zunanji deležniki možnost podati prijavo nepravilnosti oz. protipravnega ravnanja (potencialne kršitve Etičnega kodeksa, drugih internih aktov oz. druga nezakonita, neetična ali kakorkoli drugače sporna ravnanja), ki so jih zaznali.

Vse prijave bo obravnavala pooblaščena oseba - zaupnik, ki je pristojna, da prijave obravnava, skrbno prouči in ustrezno ukrepa. Pooblaščena oseba bo s prijavo oz. podatki ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo. Za popolno zaščito prijavitelja bo poskrbljeno ves čas trajanja postopka, kot tudi po njegovem zaključku.

V prijavi navedite čim več dejstev oz. okoliščin posameznega nepravilnega ravnanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri dobrem razumevanju nepravilnosti.

Prijavo lahko oddate prek:
  • e-naslova: prijave@avtenta.si
  • po navadni pošti na naslov: Avtenta, d.o.o.., Zaupnik-prijava nepravilnosti, Stegne 19, 1000 Ljubljana s pripisom "Ne odpiraj". 
 
Zaupnik začne s postopkom obravnave oz. preiskave, ki se jo izvede skladno s Pravilnikom o načinu upravljanja prijav in zaščiti prijaviteljev, ki ureja način upravljanja prijav in zaščito prijaviteljev.

Kakršnikoli povračilni ukrepi zoper upravičenega prijavitelja so prepovedani in se smatrajo kot dejanja, ki pomembno škodujejo ugledu družbe.
X

Ne zamudite naših novic

Sporočila pošiljamo enkrat mesečno, nanašajo pa se na nove zapise, priročnike, dogodke in druge koristne vsebine s področja dokumentnih sistemov in SAP rešitev.